Preface

Xiang Bai, Yi Fang, Yangqing Jia, Meina Kan, Shiguang Shan, Chunhua Shen, Jingdong Wang, Gui Song Xia, Shuicheng Yan, Zhaoxiang Zhang, Kamal Nasrollahi, Gang Hua, Thomas B. Moeslund, Qiang Ji

Research output: Contribution to journalEditorialpeer-review

Cite this